Názov Typ zariadenia Výrobca Cena Viac
Sedačka na VZV Náhradné diely - 164,- bez DPH Viac
Tanier prítlačný DV1733 Tanier prítlačný DESTA 126,- bez DPH Viac
Lamela spojky DV1733 Lamela spojky DESTA 33,- bez DPH Viac
Ložisko komplet DV1733 Ložisko DESTA 47,- bez DPH Viac
Vidla spojky DV1733 Vidla spojky DESTA 13,- bez DPH Viac
Konzola riadenia DV1733 Konzola riadenia DESTA 77,- bez DPH Viac
Páka riadenia DV1733 Páka riadenia DESTA 32,- bez DPH Viac
LPG fľaša Výmena plynu / LPG fľaše - 27,- bez DPH Viac
Sedačka na VZV ERGOTEC Sedačka na VZV - Na vyžiadanie Viac
Sedačka na VZV Sedačka na VZV - Na vyžiadanie Viac
Sedačka na VZV Sedačka na VZV - Na vyžiadanie Viac
Sedačka na VZV Sedačka na VZV - Na vyžiadanie Viac
. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov